Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διαχειριστή Έργου (Project Μanager) του προγράμματος «KIDS LOVE SPORTS»

Wednesday, December 9, 2020 - 21:02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGER) TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «KIDS LOVE SPORTS»

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της, η οποία λήφθηκε κατά την 61η Συνεδρίασή της στις 26-11-2020 αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διαχειριστή Έργου (Project Μanager) του προγράμματος «KIDS LOVE SPORTS».
Η Ε.Ο.Ε. έχει αναλάβει την πραγματοποίηση του προγράμματος «KIDS LOVE SPORTS», το οποίο έχει εγκριθεί ως πιλοτικό σχέδιο προς επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση C(2020) 1194 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020 με θέμα: «Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών, με προβλεπόμενο χρόνο έναρξης 17/1/2021, και θα υλοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά προσφύγων ηλικίας 7 – 12 ετών κυρίως, που φιλοξενούνται σε δομές προσφύγων εντός ή πλησίον της Αττικής, να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα «Αγαπώ τον αθλητισμό – Kids athletics», να ενθαρρύνει τα παιδιά να γνωρίσουν αθλήματα και να ασκηθούν σωματικά και να εμφυσήσει στα παιδιά τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του Ολυμπισμού. Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα παρακολουθούν το πρόγραμμα μία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδα.

2. Τα προσόντα που απαιτείται να έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα ακόλουθα :
ΓΕΝΙΚΑ
• Ικανότητα καθορισμού ορόσημων και προθεσμιών του έργου
• Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων (συνεργατών αλλά κι εξωτερικών εργολάβων- συνεργατών)
• Εμπειρία στη διαχείριση (προϋπολογισμό – απολογισμό) χρηματοδότησης
• Εξαιρετικές δυνατότητες προσαρμογής σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων (πρόσληψη ομάδας, σύνταξη συμβάσεων, προϋπολογισμός- απολογισμός, αναφορές, παρακολούθηση, αξιολόγηση)
• Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες
• Εξαιρετικές δεξιότητες σχεδιασμού εκδηλώσεων
• Εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων, ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών ενεργειών και επικοινωνία.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού η ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού.
• Άριστη γραπτή και επικοινωνιακή ικανότητα στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office), διαδικτύου
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε διαχείριση έργων, ιδανικά σε έργα που αφορούν στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων / ή σε έργα που αφορούν σε πρόσφυγες
• Εμπειρία σε προγράμματα εξεύρεσης πόρων (fundraising) και ανεύρεσης χορηγών.
• Εμπειρία εργασίας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

3. Οι ευθύνες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούν και τα καθήκοντα στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν είναι τα ακόλουθα :
• Η επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη : εσωτερική ομάδα ΕΟΕ, συμμετέχοντα ιδρύματα, προσωπικό κέντρων προσφύγων, φοιτητές/ εκπαιδευτές πανεπιστημίων, προσωπικό έργου, αθλητές και εθελοντές
• Ο συντονισμός με το προσωπικό των κέντρων προσφύγων για την οργάνωση των ομάδων παιδιών και εκπαιδευτών / συνοδών
• Η διενέργεια διαγωνισμού για τις εταιρείες μεταφοράς και τροφοδοσίας
• Η διενέργεια διαγωνισμού για την εταιρεία δημιουργίας δώρων
• Η «πρόσληψη» διερμηνέων
• Η «πρόσληψη» φοιτητών / εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου που θα εκπαιδεύσουν τους πρόσφυγες
• Η εβδομαδιαία επικοινωνία με τις εταιρείες μεταφοράς και επισιτισμού σχετικά με το πρόγραμμα
• Η επίβλεψη των φοιτητών / εκπαιδευτών
• Η επίβλεψη των εκπαιδευτών / συνοδών των κέντρων προσφύγων
• Η εβδομαδιαία δημιουργία του χρονοδιαγράμματος των επισκέψεων
• Η εβδομαδιαία προετοιμασία πιστοποιητικών
• Η αγορά και διανομή αθλητικού εξοπλισμού στα κέντρα προσφύγων
• Ο έλεγχος του προϋπολογισμού και των τιμολογίων
• Η συνεχής επικοινωνία του έργου μέσω των ΜΜΕ
• Η συλλογή των εντυπώσεων των παιδιών και η καταγραφή των αποτελεσμάτων του προγράμματος
• Η επικοινωνία με τις Εθνικές Ομοσπονδίες και Αθλητικούς Συλλόγους
• Η επιμέλεια της έκδοσης με τα αποτελέσματα του Project

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikou@hoc.gr
Το βιογραφικό θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή τεκμηρίωση των απαιτούμενων γενικών και ειδικών προσόντων, που περιγράφονται παραπάνω στην παρ. 2 της Πρόσκλησης. Μαζί με το βιογραφικό θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Μετά την προεπιλογή οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά πτυχία, πιστοποιητικά και έγγραφα που τεκμηριώνουν το περιεχόμενο του βιογραφικού τους.
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα πρόσκληση μπορούν να αποστέλλονται στο email agrispou@hoc.gr μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2020.
Τα βιογραφικά θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00. Η ΕΟΕ θα απαντήσει μέσω email για την παραλαβή τους το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
5. Η διαδικασία της επιλογής θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία έχει ορισθεί με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που λήφθηκε στην 61η Συνεδρίασή της στις 26-11-2020.
Η Επιτροπή, σε πρώτη φάση, θα προβεί σε προεπιλογή και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων βάσει των βιογραφικών τους.
Στη συνέχεια η Επιτροπή θα καλέσει για υποβολή των αποδεικτικών που τεκμηριώνουν το βιογραφικό και για προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους, που θα κριθούν επικρατέστεροι. Οι υποψήφιοι είναι ενδεχόμενο να κληθούν και σε επαναληπτική συνέντευξη. Τέλος η Επιτροπή θα υποβάλλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή την πρότασή της για την πρόσληψη του Project Manager. Η Εκτελεστική Επιτροπή δικαιούται να εγκρίνει την πρόσληψη ή να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή αιτιολόγηση της πρότασης ή να την απορρίψει, μετά από αιτιολογημένη απόφαση.
Οι αποφάσεις της ΕΟΕ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αλλά και η τελική απόφαση της πρόσληψης λαμβάνονται κατά την απόλυτη κρίση της και είναι απρόσβλητες με εξαίρεση την περίπτωση αδικοπραξίας τελούμενης από δόλο.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ετών. Το ύψος της αμοιβής του θα ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο αναλόγως των προσόντων, σε 18.000,00 ευρώ ετησίως περιλαμβανομένου ΦΠΑ.