Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμου εκτύπωση εκδόσεων ΕΟΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Γ Ι Α Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

«Εκτύπωση των εκδόσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τις ανάγκες του έτους 2020»

 

 

Αρχεια διαγωνισμου  Αρχειο 1 - Αρχειο 2