Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών Αυτόματης Ακουστικής Ξενάγησης

Friday, May 31, 2019 - 09:37

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Αυτόματης Ακουστικής Ξενάγησης στους επισκέπτες του Παναθηναϊκού Σταδίου».