Διακήρυξη για για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης της ασφάλειας του κτηρίου της Ε.Ο.Ε. και του Παναθηναϊκού Σταδίου

Friday, May 5, 2017 - 08:42

H συνημμένη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, αφορά στην στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης της ασφάλειας των : α. κτηρίου των γραφείων της Ε.Ο.Ε. και β. του Παναθηναϊκού Σταδίου» (A/A: 39596).

Αρχεία: