ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠ.Ο.Π.

Άρθρο 1ο
Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αφορά στην Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας, εφεξής χάρη συντομίας, (EΠ.Ο.Π), έτσι όπως αυτή λειτουργεί ως Επιτροπή, στο πλαίσιο λειτουργίας που προβλέπει το κάθε φορά ισχύον Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εφεξής χάρη συντομίας (E.O.E.) ή όπως άλλως αυτή ήθελε μετονομασθεί στο μέλλον.

Άρθρο 2ο
Σκοποί ΕΠ.Ο.Π.

Σκοποί της ΕΠ.Ο.Π. είναι:
1. Ο συντονισμός, η οργάνωση και η εποπτεία της προετοιμασίας των αθλητών και ομάδων υψηλού αθλητισμού όλων των ολυμπιακών και μη αθλημάτων, ατομικών και ομαδικών, οι οποίοι με βάση τα αποτελέσματά τους και την εν γένει προοπτική που παρουσιάζει η αθλητική τους εξέλιξη και πορεία, τους καθιστούν, σύμφωνα με τα κρατούντα στην αθλητική πρακτική και λογική, υποψηφίους να συμμετάσχουν στις διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες μετέχουν Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές.
2. Η τελική συγκρότηση των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της προηγούμενης παραγράφου σύμφωνα με κριτήρια που η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. θέτει με απόφασή της ύστερα από εισήγησή της.
3. Η με κάθε τρόπο ενίσχυση και υποστήριξη της προετοιμασίας των αθλητών και ομάδων όλων των ολυμπιακών αθλημάτων υψηλού αθλητισμού που είναι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στις διεθνείς διοργανώσεις της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου ύστερα από εισήγησή της και σχετική απόφαση της ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. με τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Η συμμετοχή, εν τέλει, των αθλητών και ομάδων αυτών, στις διεθνείς διοργανώσεις με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου με δαπάνη της Ε.Ο.Ε. ή όχι.
5. Η διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη και προαγωγή, του αθλητισμού και την καλύτερη εποπτεία των Ολυμπιακών Αθλημάτων μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Ολυμπιακού Ιδεώδους και των παραδόσεων του Ελληνικού Αθλητισμού.

Άρθρο 3ο
Αρμοδιότητες ΕΠ.Ο.Π.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω οριζόμενων η ΕΠ.Ο.Π. έχει ενδεικτικά τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
1. Να εισηγείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. τα κριτήρια με βάσει τα οποία αθλητές και ομάδες ολυμπιακών αθλημάτων χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι να συμμετάσχουν στις διεθνείς διοργανώσεις της παραγράφου (1) του άρθρου 2 του παρόντος.
2. Να εισηγείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. μέχρι το τέλος του Μαΐου του πρώτους έτους της θητείας της, το πρόγραμμα αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων που καταρτίζει και παρακολουθεί η ΕΠ.Ο.Π.. για την αρχική έγκριση συμμετοχής και τον ορισμό των Αρχηγών των Αποστολών.
3. Να εισηγείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. την τελική συγκρότηση των ομάδων και εν γένει των αποστολών που συμμετέχουν στις διοργανώσεις αυτές σύμφωνα με τα κριτήρια που αποφασίζονται αλλά και τους κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών και των διοργανωτών.
4. Να εισηγείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. τον τρόπο και το μέγεθος της ενίσχυσης και στήριξης των αθλητών και ομάδων υψηλού πρωταθλητισμού σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που έχει αποφασίσει η Ολομέλεια ύστερα από εισήγησή της.
5. Να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την μετάβαση των αποστολών που συγκροτούνται ύστερα από εισήγησή της στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων (σχεδιασμός αποστολών, δηλώσεις συμμετοχής, διαδικαστικές ενέργειες προς τους διοργανωτές, ολοκλήρωση D.R.M. κλπ).
6. Να αλληλογραφεί ανεξάρτητα και χωρίς την συνδρομή άλλου οργάνου της Ε.Ο.Ε., με τις αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της, με σκοπό την ολοκλήρωση και επίτευξη των στόχων και αρμοδιοτήτων της.
7. Να εισηγείται στην Ε.Ο.Ε. την ονομαστική, αριθμητική και ανά ιδιότητα σύνθεση του αρχηγείου της κάθε αποστολής σύμφωνα με τις αντικειμενικές ανάγκες της κάθε διοργάνωσης αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς των διεθνών οργάνων και των διοργανωτών.
8. Να ορίζει μέλη της, ως συνδέσμους με τις αθλητικές ομοσπονδίες – μέλη της Ε.Ο.Ε. προκειμένου να επιτελέσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο της.
9. Να έρχεται σ’ επαφή με τις αντίστοιχες επιτροπές των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών ανά τον κόσμο, μέσω της Ολομέλειας, με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την υποβοήθηση και
καλύτερη προετοιμασία των αθλητών και ομάδων υψηλού αθλητισμού σε προπονητικά κέντρα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
10. Να διερευνά της εσωτερική και διεθνή αγορά για την δυνατότητα εξεύρεσης χορηγών ανά τομέα (αγωνιστικού υλικού ανά άθλημα, ρουχισμού ανά άθλημα και λοιπών απαιτούμενων αγαθών) και να εισηγείται αναλόγως σε συνεργασία με την επιτροπή marketing της Ε.Ο.Ε., στην ολομέλειά της.
11. Να εισηγείται στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται οι αθλητές στους οποίους θα κατανεμηθούν οι υποτροφίες των προγραμμάτων Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Δ.Ο.Ε..
12. Να ενεργεί για οτιδήποτε άλλο ήθελε της αναθέσει η ολομέλεια της Ε.Ο.Ε..
Άρθρο 4ο
Πόροι ΕΠ.Ο.Π.

Πόροι της ΕΠ.Ο.Π. είναι:
1. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ε.Ο.Ε. στον κωδικό που αναφέρεται στην λειτουργία της.
2. Χορηγίες ειδικού σκοπού από φυσική ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συνδράμουν την προετοιμασία αθλητών και ομάδων υψηλού αθλητισμού.
3. Κάθε άλλη πρόσοδος από οποιαδήποτε πηγή ή φορέα που η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ήθελε αποφασίσει ότι προορίζεται για την επίτευξη των σκοπών της ΕΠ.Ο.Π..

Άρθρο 5ο
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της ΕΠ.Ο.Π.

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της ΕΠ.Ο.Π. είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Η συνεργασία της με τεχνικούς συμβούλους οι οποίοι είναι ειδικοί επιστήμονες με αντικείμενο σπουδών τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου, πολυετή και άκρως επιτυχή προϋπηρεσία σε φορείς παρεμφερούς σκοπού. Οι τεχνικοί σύμβουλοι απασχολούνται στην ΕΠ.Ο.Π. με εργασιακό καθεστώς ανάλογο με την επαγγελματική τους κατάσταση οι δε όροι συνεργασίας τους αποτυπώνονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό διάρκειας όχι πέρα ενός ολυμπιακού κύκλου. Στους τεχνικούς συμβούλους ανατίθενται με απόφαση του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π. καθήκοντα, για την εκτέλεση των οποίων υποβάλλουν στις αρχές κάθε Σεπτεμβρίου αναλυτική έκθεση. Με πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π. και απόφαση της Ολομέλειας, είναι δυνατόν να διακοπεί η συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
2. Η συνεργασία της με ιατρικές – νοσοκομειακές δομές και ερευνητικά – εργομετρικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την ιατρική και αθλητική αξιολόγηση των αθλητών και ομάδων που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της.
3. Η συνεργασία της με αναλυτές – προγραμματιστές πληροφορικής για την δημιουργία βάσης δεδομένων αθλητών και ομάδων μέσω της οποίας παρακολουθείται η εξέλιξη και η πρόοδός τους, εφόσον αυτό δεν μπορεί να γίνει από το προσωπικό της Ε.Ο.Ε.
4. Η συνεργασία της με τεχνικούς των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών ολυμπιακών αθλημάτων από τους οποίους δύναται να ζητά πληροφορίες, προγράμματα προπόνησης, εκθέσεις προόδου καθώς και διατύπωση προοπτικών για τους υπό κρίση αθλητές και ομάδες.
5. Κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο που βρίσκεται εντός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Ε.Ο.Ε. και της ΕΠ.Ο.Π. και που θα αποσκοπεί στην ταχύτερη και καλύτερη επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο 6ο
Σύνθεση ΕΠ.Ο.Π.

1. Η ΕΠ.Ο.Π. αποτελείται από τόσα μέλη, όσα ορίζει το εκάστοτε ισχύον καταστατικό της Ε.Ο.Ε.
2. Τα μέλη της ΕΠ.Ο.Π. διακρίνονται σε μέλη που είναι τακτικά μέλη της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. και σε μέλη που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αθλητικό χώρο (αθλητικών ομοσπονδιών ή μη) ή που είναι αναπληρωματικά μέλη της ολομέλειας.
3. Τόσο τα τακτικά μέλη της που προέρχονται από την ολομέλεια ή τα αναπληρωματικά τους όσο και αυτά του ευρύτερου αθλητικού χώρου, διορίζονται με απόφαση της ολομέλειας ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π..
4. Εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΠ.Ο.Π. που εκλέγεται με διαδικασία που ορίζει το ισχύον κάθε φορά καταστατικό της Ε.Ο.Ε., η ΕΠ.Ο.Π. στην πρώτη της συνεδρίαση από τον ορισμό της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Αντιπρόεδρο που προέρχεται από τα μέλη της Ολομέλειας και οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απόντα.
5. Στα υπόλοιπα μέλη της ΕΠ.Ο.Π., ανεξαρτήτως προέλευσης, ο Πρόεδρος της δύναται να αναθέτει ειδικά μόνιμα ή κατά περίπτωση καθήκοντα.

Άρθρο 7ο
Λειτουργία – Λήψη αποφάσεων ΕΠ.Ο.Π.

Η ΕΠ.Ο.Π. λειτουργεί κατ’ αναλογία των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημόσιου τομέα. Ειδικότερα:
1. Η ΕΠ.Ο.Π. συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε την συγκαλέσει ο Πρόεδρός της για συζήτηση και λήψη απόφασης για εξαιρετικά επείγουσας σημασίας θέμα.
2. Η ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με fax στα μέλη της τουλάχιστον τέσσερις (-4-) ημερολογιακές πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.
3. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται με ευθύνη του προέδρου της ο οποίος μπορεί να συμπεριλάβει σ’ αυτήν και θέματα που επιθυμούν τα μέλη της υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει πριν από την αποστολή της ημερήσιας διάταξης σε αυτά.
4. Στα μέλη της επιτροπής ανεξαρτήτως προέλευσης δεν καταβάλλεται αποζημίωση για δαπάνες διακίνησης, διαμονής και διατροφής ούτε αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις για οποιοδήποτε λόγο.
5. Στα μέλη της ΕΠ.Ο.Π. καταβάλλεται αποζημίωση, όπως η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει, στη περίπτωση που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους και για εκτέλεση αποστολής που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρό της, μετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
6. Η ΕΠ.Ο.Π. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, όταν παρίστανται το μισό πλέον ενός του συνόλου των μελών που την απαρτίζουν.
7. Οι αποφάσεις της ΕΠ.Ο.Π. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία, των λευκών και άκυρων μη προσμετρούμενων.
8. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία πέραν των δύο προτάσεων, διεξάγονται αλλεπάλληλες ψηφοφορίες με την τελευταία πρόταση σε ψήφους κάθε ψηφοφορίας να αποκλείεται από την επόμενη, μέχρι να παραμείνουν δύο προτάσεις.
10. Μέλος το οποίο απουσιάζει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της ΕΠ.Ο.Π. αδικαιολόγητα, αποχωρεί από αυτήν με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της και αντικαθίσταται αναλόγως της προέλευσής του (είτε από μέλος της ολομέλειας είτε από άτομο του ευρύτερου αθλητικού χώρου).

Άρθρο 8ο
Διαδικασία – Κριτήρια Υποστήριξης ομάδων – αθλητών

1. Μέχρι το τέλος του Μαΐου του πρώτους έτους της θητείας της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., με εισήγηση των τεχνικών συμβούλων της, καταρτίζεται το πρόγραμμα αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων που καταρτίζει και παρακολουθεί η ΕΠ.Ο.Π..
2. Στη συνέχεια και με εισήγηση των τεχνικών συμβούλων της η ΕΠ.Ο.Π. θέτει ανά διοργάνωση και άθλημα τους αγωνιστικούς στόχους.
3. Το εν λόγω πρόγραμμα εξαρτάται πλήρως και από τις οικονομικές δυνατότητες της Ε.Ο.Ε. και με βάση αυτές τίθενται οι προτεραιότητες όσον αφορά την συμμετοχή ομάδων στις εν λόγω διοργανώσεις.
4. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ο.Π. χρεώνει σε κάθε μέλος και τεχνικό σύμβουλο αθλήματα / ομοσπονδίες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι να εισηγούνται για όλα τα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία των εθνικών τους ομάδων με βάση την δυναμικότητά τους διεθνώς, τα μέχρι τώρα πρόσφατα αποτελέσματά τους αλλά και την κοινά αποδεκτή πεποίθηση για το αν και κατά πόσο είναι δυνατόν να επιτύχουν πρόκριση ή διάκριση και μέχρι ποιου σημείου και σε ποιες διοργανώσεις.
5. Η ΕΠ.Ο.Π. συζητά και αποφασίζει αναλυτικά κατά άθλημα, αφού για το καθένα απ’ αυτά έχει πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση – εισήγηση του εντεταλμένου μέλους και του αρμόδιου τεχνικού συμβούλου της, για τους τρόπους, το μέγεθος και το είδος της βοήθειας που μπορεί να παράσχει σ’ αυτό, όσον αφορά στην προετοιμασία των υποψήφιων να στελεχώσουν τις αποστολές, αθλητών και ομάδων τους.
6. Το περιεχόμενο της απόφασης της ΕΠ.Ο.Π. στηρίζεται κυρίως στα ακόλουθα:
i) Στην επικρατούσα κατάσταση στο άθλημα διεθνώς
ii) Τα πρόσφατα διεθνή αποτελέσματα των αθλητών και των ομάδων τους.
iii) Την ηλικία των αθλητών, τις περαιτέρω δυνατότητές τους, τις προοπτικές και κυρίως την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη πρόβλεψη για την μελλοντική τους εξέλιξη,
iv) Τις υπάρχουσες υποδομές στο άθλημα, την διοικητική και αγωνιστική του οργάνωση, την παρεχόμενη από την ομοσπονδία στήριξη, την ύπαρξη ικανών τεχνικών και επιστημονικού δυναμικού κ.α..
v) Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΠ.Ο.Π. σε όσο το δυνατό ασφαλέστερα συμπεράσματα.
7. Το εντεταλμένο μέλος μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο έχουν το δικαίωμα να καλούν όσους και όποιους κρίνουν από την κάθε ομοσπονδία / άθλημα που έχουν στην δικαιοδοσία τους, με απόφαση της ΕΠ.Ο.Π., και να συζητούν μαζί τους όλα τα θέματα τα σχετικά με την αξιολόγηση του αθλήματος και των αθλητών του διεθνώς, τους στόχους αλλά και το πρόγραμμα αγώνων και προετοιμασίας του / τους.
8. Τα στοιχεία που πρέπει να δίνονται στο εντεταλμένο μέλος και στον τεχνικό σύμβουλο πρέπει να είναι έγγραφα, λεπτομερή και να ανταποκρίνονται πλήρως με την πραγματικότητα. Αφορούν κυρίως:
i) Στους διεθνώς ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος που έχουν ως αντικείμενο τον τρόπο πρόκρισης αθλητών και ομάδων στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσει και κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
ii) Στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι ενός ολυμπιακού κύκλου.
iii) Τους συντελεστές βαρύτητας για την βαθμολόγηση κάθε αθλητή ή ομάδας από την διοργάνωση που περιλαμβάνεται στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι.
iv) Τους πίνακες αξιολόγησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για αθλητές και ομάδες και την χρονική διάρκεια ισχύος αυτών.
v) Τα πρόσφατα αποτελέσματα των αθλητών και ομάδων σε σχέση με τις συμμετοχές και τον υπάρχοντα ανταγωνισμό.
vi) Κάθε ιδιαίτερο στοιχείο (προσωπικού χαρακτήρα ή μη συμπεριλαμβανομένου και του ποινολογίου για παραβάσεις φαρκοδιέγερσης ή και άλλων παραπτωμάτων) για αθλητή ή ομάδα που μπορεί να έχει επηρεάσει ή ενδεχόμενα να επηρεάσει αθλητή ή ομάδα υποψήφιο για πρόκριση ή διάκριση στην εν λόγω διοργάνωση / στόχο.
9. Σε περίπτωση κατά την οποία ομοσπονδία/άθλημα αρνείται ή κωλυσιεργεί στην παροχή των ανωτέρω στοιχείων-πληροφοριών ή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία - πληροφορίες τα οποία παρείχε είναι αναληθή, τότε με απόφαση της ΕΠ.Ο.Π. η οποία εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε, διακόπτεται οποιαδήποτε στήριξη, βοήθεια ή χρηματική ενίσχυση για ολυμπιακή προετοιμασία.
10. Οι τεχνικοί σύμβουλοι της ΕΠ.Ο.Π. είναι δυνατόν σε συνεργασία ή μη με εξωτερικούς συνεργάτες να εισηγηθούν την αντικειμενικοποίηση του συστήματος αξιολόγησης αθλητών και ομάδων και η ΕΠ.Ο.Π. να το υιοθετήσει εισάγοντάς το προς έγκριση στην Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.

Άρθρο 9ο
Τρόποι υποστήριξης προετοιμασίας αθλητών – ομάδων

Οι τρόποι με τους οποίους η ΕΠ.Ο.Π. μπορεί να στηρίξει την προετοιμασία αθλητών και ομάδων, αφού πρώτα αξιολογήσει με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος αθλητές και ομάδες αθλημάτων, είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:
1. Χρηματική ενίσχυση, αφού πρώτα καθοριστούν οι επιλέξιμες για την Ολυμπιακή Προετοιμασία δαπάνες και κοστολογηθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια το κόστος της προετοιμασίας αθλητή ή ομάδας αλλά και το ποσοστό κάλυψής της σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της Ε.Ο.Ε.. Η χρηματική αυτή ενίσχυση δίνεται υποχρεωτικά στην οικεία ομοσπονδία και ουδέποτε προσωπικά στον αθλητή ή στα μέλη της ομάδας.
2. Παρέμβαση στην δημόσια ή στρατιωτική υπηρεσία του αθλητή ή των αθλητών της ομάδας ή στις διευθύνσεις των σχολικών ή εκπαιδευτικών τους μονάδων αν είναι μαθητές ή φοιτητές, για την διευκόλυνσή τους στο πρόγραμμα προετοιμασίας τους ή στη συμμετοχή τους σε αγώνες με την δικαιολόγηση των απουσιών τους.
3. Παρέμβαση στις ίδιες ως άνω υπηρεσίες για μετάθεση ή απόσπαση, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προετοιμασία τους για την διευκόλυνσή τους στη προετοιμασία τους.
4. Παρέμβαση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εισαγωγή και εμπορία αθλητικού εξοπλισμού συναφούς με το υπό κρίση άθλημα του αθλητή ή της ομάδας του αλλά και παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την προετοιμασία του υπό κρίση αθλητή ή ομάδας, με σκοπό την διερεύνηση, διαπραγμάτευση και τελικά σύναψης χορηγικής συμφωνίας για την υποστήριξη και διευκόλυνση της προετοιμασίας του υπό κρίση αθλητή ή ομάδας.
5. Αναζήτηση, σε συνεργασία με Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ή Υπουργεία Αθλητισμού χωρών ανά τον κόσμο, προπονητικών κέντρων ικανών να φιλοξενήσουν τον αθλητή ή ομάδα προκειμένου να προετοιμασθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπογράφοντας η ίδια κατ εξουσιοδότηση της Ε.Ο.Ε. και του αθλητή ή ομάδας σύμβαση για τον σκοπό αυτό στηριζόμενη στην αρχή της ανταποδοτικότητας ή έναντι χρηματικού ανταλλάγματος υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης οικονομικής δυνατότητας από μέρους της.
6. Κάθε άλλη σχετική ενέργεια που θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία των υπό κρίση αθλητών ή ομάδων.

Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητες ΕΠ.Ο.Π. στη διάρκεια των διοργανώσεων

Η ΕΠ.Ο.Π. στη διάρκεια των διοργανώσεων στις οποίες, με ευθύνη και φροντίδα της, συμμετέχει με αθλητές και ομάδες έχει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη ενδεικτικά για τα ακόλουθα ζητήματα:
1. Να εισηγείται τη σύνθεση της αποστολής που θα αποτελείται από αθλητές και ομάδες σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.
2. Να αποφασίζει και να εισηγείται προς έγκριση από την Ολομέλεια για τον αναγκαίο αριθμό αρχηγών, υπαρχηγών, συνοδών, προπονητών, τεχνικών, ειδικών επιστημόνων και λοιπού διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των αθλητών και των ομάδων αλλά και σύμφωνα με τους κανονισμούς των διεθνών οργάνων και των διοργανωτών.
3. Να συντάσσει έγκαιρα και με αποκλειστική της ευθύνη τον ονομαστικό κατάλογο όλων των αναφερομένων στις παραγράφους 1 & 2 του παρόντος άρθρου ο οποίος εγκρίνεται από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και να τον δηλώνει στους διοργανωτές συντονίζοντας ταυτόχρονα όλα τα θέματα που αφορούν στη συμμετοχή της αποστολής στη διοργάνωση, αρχής γενομένης από την ενδυμασία των μελών της αποστολής, τον τρόπο διακίνησης της από και προς τον τόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης, την διαμονή και διατροφή των μελών της αποστολής, την καθημερινή λειτουργία της αποστολής στο τόπο διαμονής της, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της και γενικά κάθε θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της αποστολής με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αθλητικού αποτελέσματος στη διοργάνωση.
4. Να συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό που αφορά στη συμμετοχή της αποστολής στην διοργάνωση και να τον υποβάλλει προς έγκριση στην ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. έγκαιρα.
5. Στην ΕΠ.Ο.Π. με απόφαση της Ε.Ε. της ολομέλειας μπορεί να διατίθεται εκτάκτως πρόσθετος αριθμός στελεχών της Ε.Ο.Ε. για την στήριξη του έργου της όταν οι ανάγκες προς τούτο το επιβάλλουν.

Άρθρο 11ο
Μεταβατική διάταξη

Μέχρι την ψήφιση και έγκριση του παρόντος κανονισμού από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. οτιδήποτε δεν αντίκειται στο ισχύον καταστατικό της Ε.Ο.Ε. και στους επιμέρους ισχύοντες κανονισμούς της, είναι δυνατόν να εφαρμόζεται με απόφαση της ΕΠ.Ο.Π. κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12ο
Χρόνος ισχύος παρόντος κανονισμού

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την επομένη της έγκρισής του από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.

Ο παρών κανονισμός ενεκρίθη από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2014.