Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Εγκαταστάσεων Ε.Ο.Ε.»

Thursday, May 4, 2017 - 10:43

Ανακοίνωση για τον διαγωνσιμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Εγκαταστάσεων Ε.Ο.Ε.»
Αριθ.Πρωτ.: 1560/ΜΖ/μζ/24-4-2017»
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν σε επεξεργάσιμη μορφή Word το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του διαγωνισμού.

Αρχεία: 
?> ?>