Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.»

Thursday, December 15, 2016 - 11:49

Διευκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό, «με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε.»

?> ?>